phone2, phone, contact, telephone, support, call
077-5022963 / 072-3339939

כיצד לכתוב קורות חיים אפקיטביים ?

פורמט לכתיבת קורות חיים:

פרטים אישיים:
שם פרטי ומשפחה
כתובת
שנת לידה
נייד, טל נוסף

הקדמה:
שני משפטים המעידים על תכונות ויכולות תוך התכוונות למיומנויות העונות לתפקיד המבוקש

השכלה:
בסדר כרונולוגי שנות  הלימודים, המוסד,  התואר שנרכש

ניסיון תעסוקתי:
בסדר כרונולוגי . שנות העבודה ,שם מקום העבודה, התפקיד. יש לפרט תחומי אחריות ומה כללה המשרה

שרות צבאי:
תפקיד 

שפות:
לציין את השפה ורמת השליטה בשפה

מיומנויות מחשב:
יש לציין ידע בתוכנות ורמת הידע

הערות מיוחדות:
באם יש אינפורמציה חשובה הרלוונטית למשרה יש לציין.
077-5022963
072-3339939
info@best-match.co.il
רח' דם המכבים 36, מודיעין